โครงการวิจัยการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ชุมชนชายฝั่ง ณ ชุมชุนบ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง

วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กร...